Публікація

Декларація етичних засад Української Гельсінської спілки з прав людини

Цей документ розроблявся понад один рік робочою групою УГСПЛ. На засіданні Загальних зборів УГСПЛ Декларація була прийнята одноголосно й члени УГСПЛ взяли на себе зобов’язання її дотримуватися у своїй діяльності.

Декларація етичних засад
Української Гельсінської спілки з прав людини

Преамбула
• Ми, громадські організації, що об’єдналися у Всеукраїнській асоціації громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» (УГСПЛ, Асоціація);

• визнаючи цінності: людської гідності, свободи, універсальності прав людини, верховенства права, гуманного суспільства, демократичної держави, а також поваги до природи, як першооснови людського життя;

• усвідомлюючи відповідальність за реалізацію власної місії – захищати свободу, сприяти побудові в Україні гуманного суспільства, що базується на повазі до людського життя та гідності, гармонійних стосунках між людиною, державою та природою;

• підтверджуючи власну відданість ідеалам та принципам, проголошеним у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, гуманітарних статтях Заключного акту Гельсінської наради, інших прийнятих на їхній основі міжнародних правових документів, що враховують цивілізаційні виклики XXI століття;

• намагаючись зробити свою діяльність більш зрозумілою суспільству, більш свідомою, відповідальною та ефективною;

• проголошуємо цю Декларацію етичних засад діяльності Української Гельсінської спілки з прав людини та заявляємо про свій намір керуватися нею в повсякденній діяльності.

Ми добровільно погоджуємось з тим, що основними етичними принципами діяльності Української Гельсінської спілки з прав людини вважаються:

• Відповідність власних дій проголошеній місії, цілям та принципам
• Демократичне управління
• Незалежність та неупередженість
• Відповідальність
• Активна правозахисна та громадянська позиції
• Недискримінація
• Ненасильство
• Відкритість та прозорість
• Толерантність
• Солідарність та доброзичливе співробітництво
• Ефективне та ощадливе використання ресурсів

1. Принцип відповідності власних дій проголошеній місії, цілям та принципам

1.1 УГСПЛ діє у відповідності до власної місії, спільно визначених цілей та принципів, зокрема, проголошених у цій Декларації.

1.2. УГСПЛ та її члени прагнуть розробляти та впроваджувати високі етичні стандарти співпраці та особистих учинків.

2. Принцип демократичного управління

2.1. УГСПЛ, як добровільне об’єднання незалежних та самоврядних організацій, поважає своїх членів та забезпечує рівні можливості для участі в прийнятті рішень та доступі до інформації.

2.2. УГСПЛ забезпечує дотримання демократичних процедур в управлінні Асоціацією.

3. Принцип незалежності та неупередженості

3.1. УГСПЛ незалежна та неупереджена у визначенні власної місії, цілей, принципів та в прийнятті рішень.

3.2. Взаємодіючи з державними, політичними, комерційними структурами, ЗМІ, іншими громадськими об’єднаннями, Асоціація та її члени уникають залежності від них – у першу чергу, коли це становить загрозу правам людини, основоположним свободам, задекларованій місії, цінностям та принципам діяльності Асоціації.

3.3. УГСПЛ незалежна від суспільної думки, коли вона суперечить задекларованій місії та цінностям, що поділяють члени Асоціації.

3.4. УГСПЛ та її члени не можуть підтримувати в будь-якій формі жодну політичну партію. Політичний вибір є особистою справою членів правозахисних організацій, які входять до УГСПЛ. Перебування у керівних органах УГСПЛ є несумісним зі членством у політичних партіях та перебуванням на державній службі.

4. Принцип відповідальності

4.1. Асоціація та її члени прагнуть максимальної достовірності та об’єктивності інформації, що поширюється ними.

4.2. Члени УГСПЛ діють у межах своєї компетентності, постійно прагнуть самовдосконалення та досягнення якнайвищих стандартів професіоналізму.

4.3. УГСПЛ, її члени, зокрема, їхні представники, обрані до статутних органів Асоціації прагнуть до виконання взятих на себе взаємних зобов’язань, дотримуються письмових та усних домовленостей та угод.

4.4. Асоціація та її члени поважають авторство ідей, публікацій та проектів, уникають плагіату.

5. Принцип активної громадянської та правозахисної позиції

5.1. У своїй діяльності члени УГСПЛ намагаються насамперед усунути порушення прав людини, відстоювати активну громадянську та правозахисну позицію.

6. Заборона дискримінації

6.1. УГСПЛ та її члени захищають права людини та основні свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, політичних й інших переконань.

7. Принцип ненасильства

7.1. УГСПЛ та її члени не пропагують та не застосовують насильницькі дії для досягнення своїх цілей.

8. Принцип відкритості та прозорості

8.1. Інформація про місію, цінності, цілі, принципи, результати діяльності УГСПЛ та її членів відкрита для суспільства.

8.2. УГСПЛ відкрита для співпраці та вступу інших громадських організацій, що поділяють її суспільну місію, цінності, цілі та принципи діяльності.

8.3. Асоціація та її члени прагнуть встановлення постійного діалогу та взаємодії з іншими суспільними структурами.

8.4. Принцип відкритості не поширюється на персональну інформацію про осіб, що звернулися до УГСПЛ, її членів та робочих структур у справі захисту своїх прав – ця інформація може бути оприлюднена лише за згодою таких осіб.

8.5. УГСПЛ та її члени щороку оприлюднюють звіт про свою діяльність.

8.6. За власними проектами Асоціація та її члени складають чесний та прозорий бюджет, регулярно оприлюднюють щорічний узагальнений фінансовий звіт із зазначенням джерел фінансування та використання отриманих коштів.

9. Принцип толерантності.

9.1. Асоціація та її члени поважають відмінності в мисленні, різноманіття громадських об‘єднань та їхніх цілей.

9.2 . Члени УГСПЛ уникають компрометації інших організацій та колег, що працюють у них.

9.3. Члени УГСПЛ поважають позицію меншості в Асоціації.

10. Принцип солідарності та доброзичливого партнерства.

10.1. Маючи за мету досягнення спільних цілей, члени УГСПЛ прагнуть до дієвої співпраці та об‘єднання ресурсів в Асоціації та поза її межами.

10.2. Члени УГСПЛ співпрацюють на засадах довіри, поваги і взаємодопомоги.

10.3. Добросовісна конкуренція між членами УГСПЛ припустима, як один із засобів підвищення їхнього професіоналізму та спроможності до ефективних дій. Втім ця конкуренція не повинна перешкоджати підтриманню відносин довіри, активній комунікації та співпраці всередині Асоціації.

10.4. При виникненні конфліктів поміж членами УГСПЛ вони керуються проголошеними в цій Декларації етичними принципами, та прагнуть до розв‘язання конфліктів шляхом діалогу і досягнення компромісу в самій Асоціації, щоб не наносити шкоди її репутації.

10.5. Асоціація та її члени сприяють у здійснені правозахисної діяльності громадським організаціям та громадянам, що не належать до УГСПЛ.

10.6. Члени організацій, що входять до УГСПЛ, зокрема – обрані до статутних органів Асоціації, повинні дотримуватися в спілкуванні та в діях взаємно визнаних норм моральності.

11. Принцип ефективного та ощадливого використання ресурсів.

11.1. УГСПЛ та її члени намагаються використовувати фінансові, матеріальні, людські, природні ресурси максимально ефективно та ощадливо, спрямовуючи їх переважно на реалізацію місії та цілей організацій.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: