Публікація

Процедура перегляду рішень вітчизняних судів після рішення Європейського Суду

Яким Законом України визначено порядок виконання рішення Європейського суду з прав людини після набуття ним статусу остаточного?

Загальний порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) передбачено Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Відповідно до зазначеного Закону виконанням рішення Європейського суду є:

а) виплата Стягувачеві (Заявникові) відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру;

б) вжиття заходів загального характеру.

Безумовно, виплата справедливої компенсації (відшкодування) державою за рішенням Європейського суду являє собою важливий елемент його виконання, однак сама по собі вона не може виправити допущене порушення державою Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).

Єдиним ефективним засобом для такого виправлення і приведення стану заявника в той же стан, в якому він перебував до порушення Конвенції (restitutio in integrum), є відновлення провадження та повторний розгляд справи в національній судовій інстанції (відповідно до Закону, цей елемент виконання являє собою «вжиття додаткових заходів індивідуального характеру»). Зауважте!

Механізм відновлення попереднього юридичного стану застосовується не в усіх справах, в яких Європейський суд констатував порушення. Так, відповідно до Рекомендації NR(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після ухвалення рішень Європейським судом з прав людини» повторний розгляд справи, включаючи поновлення провадження, визнається адекватним способом поновлення прав і пропонується застосувати в разі, якщо:

а) потерпіла сторона і далі зазнає негативних наслідків від рішення, ухваленого на національному рівні, – наслідків, щодо яких виплата справедливої сатисфакції не була адекватним засобом захисту і які не можна виправити інакше ніж через повторний розгляд або поновлення провадження;

б) рішення Європейського суду спонукає до висновку, що рішення національного суду суперечить Конвенції або в основі визнаного порушення лежали суттєві процедурні помилки чи положення, які ставлять під серйозний сумнів результат провадження на національному рівні.

Як ініціювати перегляд рішення національної судової інстанції? Якими нормативно-правовими актами регулюється вказане питання? 

Відновлення попереднього юридичного стану може застосовуватися в ситуаціях, коли заявника, в порушення положень Конвенції, було засуджено в порядку кримінального провадження, притягнуто до адміністративної відповідальності, або, наприклад, в ситуаціях, коли національними судами були ухвалені рішення в порядку цивільного, господарського чи адміністративного судочинства з порушенням вимог Конвенції, що визнав у своєму рішенні Європейський суд, тощо.

Питання перегляду рішення національної судової інстанції відповідно до рішення Європейського суду регулюють відповідні розділи процесуальних кодексів України: Кримінальний процесуальний кодекс України – глава 33, Цивільний процесуальний кодекс України – глава 3 розділу V, Господарський процесуальний кодекс України – розділ XII-2, Кодекс адміністративного судочинства України – глава 3 Розділу IV, та Кодекс України про адміністративні правопорушення – глава 24-1.

Тому, перш за все необхідно визначитися в якому саме провадженні буде відбуватися перегляд (кримінальному, адміністративному, цивільному, господарському, тощо) та звернутися до відповідного розділу (глави) процесуального кодексу.

Загалом, процедура перегляду є типовою для всіх видів проваджень у національних судах, проте може містити деяку специфіку у тому чи іншому провадженні, наприклад, пов’язану зі строками для подачі заяви про перегляд, тощо.

Підставою для перегляду рішень національних судів є «встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною (серед іншого, рішенням Європейського суду), порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом».

Тобто, заявнику необхідно мати рішення Європейського суду, ухвалене на його користь, яке набуло статусу остаточного.

Про набуття рішення статусу остаточного, заявник має бути повідомлений листом Секретаріату Європейського суду та/або Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Також про набуття рішення статусу остаточного заявник може дізнатися на офіційному сайті Європейського суду в електронній базі Hudoc (http://hudoc.echr.coe.int/).

 

Хто має право на подання заяви про перегляд рішення національного суду?

Заява про перегляд судового рішення подається особою, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. Це правило розповсюджується на заяви, які подаються в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства.

У кримінальних справах заяву про перегляд судового рішення вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, а також її захисник, законний представник чи представник юридичної особи.

Які строки визначені для подання заяви про перегляд рішення національного суду?

Строк на подачу заяви про перегляд рішення національного суду складає від одного до трьох місяців (в залежності від провадження в якому буде подаватися така заява) з моменту коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Однак, у разі пропущення строку для подання заяви з поважних причин, він може бути поновлений судом за клопотанням особи, яка подала заяву.

Таке клопотання необхідно долучити до заяви про перегляд рішень національних судів та/або зазначити про нього в тексті самої заяви про перегляд (у прохальній частині).

Що має містити заява про перегляд рішення (рішень) національних судів? Яка процедура подання та розгляду заяви?

Заява про перегляд рішення (рішень) національних судів має подаватися у письмовій формі та повинна містити (конкретні вимоги можуть дещо відрізнятися в залежності від провадження у якому подається заява):

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв’язку із ухваленням рішення Європейського суду;

4) вимоги особи, яка подає заяву;

5) у разі необхідності – клопотання;

6) перелік матеріалів, які додаються.

Вказана заява про перегляд має подаватися до Верховного Суду України через відповідний Вищий спеціалізований суд України (в залежності від провадження).

Тобто, фактично, заява має бути направлена на адресу відповідного Вищого спеціалізованого суду України, проте у заголовку заяви має бути вказано, що вона подається до Верховного Суду України.

Наприклад: «До Верховного Суду України через Вищий адміністративний суд України».

До заяви про перегляд в обов’язковому порядку мають додаватися:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі[1];

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву (слід відмітити, що це обов’язково мають бути копії судових рішень з мокрою печаткою);

3) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву.

За подання і розгляд заяви про перегляд судового рішення на підставі встановлення Європейського суду порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом судовий збірне сплачується.

Подана заява перевіряється відповідним Вищим спеціалізований судом України на предмет її відповідності вимогам національного законодавства.

В ході перевірки відповідний Вищий спеціалізований суд України може надіслати особі, на користь якої винесено рішення Європейського суду повідомлення про недоліки заяви та строк, протягом якого їх необхідно усунути.

Такі недоліки мають бути усунені у вказаний у повідомленні строк.

За результатами перевірки Вищим спеціалізованим судом України заява або допускається до розгляду, або повертається заявнику.

У випадку повернення заяви особа має право після усунення усіх недоліків повторно звернутися із заявою про перегляд.

Однак у цьому разі важливо пам’ятати, що повторна заява має бути подана у межах загального строку на подачу заяви (один або три місяці) або ж необхідно додавати до повторної заяви про перегляд клопотання про поновлення строку на її подачу.

Після допуску Вашої заяви до розгляду, вона буде розглянута або відповідним Вищим спеціалізованим судом України, або Верховним Судом України[2].

Про дату та місце розгляду справи особі буде повідомлено додатково у листі.

Безпосередній розгляд справи відбувається у відкритому судовому засіданні в якому особа, на користь якої винесено рішення Європейського суду, та її представник (адвокат) мають право брати участь та надавати свої пояснення по суті заявлених вимог.

Однак, неприбуття сторін (учасників судового провадження) або інших осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

Рішення за результатами розгляду заяви про перегляд є остаточним та оскарженню не підлягає.

[1]Існує виключення у кримінальних справах, де особа, яка подає заяву, тримається під вартою. У цьому випадку, копії заяви про перегляд не додаються.

[2]Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права – справа буде розглянута відповідним Вищим спеціалізованим судом України, якщо ж порушення є наслідком недотримання норм матеріального права – Верховним Судом України.

 

Публікація стала можливою за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів не обов’язково відображують погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього Проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року. Детальнішу інформацію про Проект USAID «Справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або за телефоном+38 (044) 581-3303.

Американський народ надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах, як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні допомоги на суму 1,8 мільярда доларів на покращення соціальної та економічної безпеки, а також на потреби розвитку. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: