Публікація

УГСПЛ шукає спеціаліста(-ку) з моніторингу, оцінки та навчання Програми USAID «Права людини в дії»

Українська Гельсінська спілка з прав людини шукає кваліфікованого фахівця на вакантну посаду спеціаліста з моніторингу, оцінки та навчання (MEL) для роботи у Програмі USAID «Права людини в дії».

Метою Програми є посилення відповідальності за порушення прав людини та воєнні злочини, спричинені конфліктом на сході України та незаконною анексією Криму, одночасно закладаючи основу для сталого миру та соціальної згуртованості, коли настане час. Для цього вона зосереджується на чотирьох основних сферах: (1) Моніторинг та адвокація прав людини; (2) Стратегічні судові процеси у справах про права людини; (3) Підвищення обізнаності та розширення прав і можливостей громадян щодо захисту прав людини; (4) Правова допомога особам, постраждалим від конфлікту та катувань.

Спеціаліст MEL відповідатиме за впровадження системи моніторингу та оцінки в рамках Програми, яка дозволятиме відстежувати прогрес, надавати якісні та своєчасні дані для використання в управлінні та прийнятті рішень на основі фактичних даних, сприяти обміну знаннями, найкращими практиками та отриманими уроками. Він/вона забезпечуватиме регулярне управління діяльністю, пов’язаною з MEL, з метою ефективного збору даних, аналізу, звітування, визначення ризиків та оновлення цілей, заходів, індикаторів і результатів. Також він/вона підтримуватиме персонал Програми у виконанні їхніх функцій, пов’язаних із MEL.

Основні обов’язки:

 • Керувати всіма заходами з моніторингу, оцінки та комунікації в рамках Програми.
 • Впроваджувати та координувати гнучку систему MEL (включаючи системний збір даних, оцінювання, зберігання та своєчасне і повне звітування про результати) для відстеження досягнення цілей, результатів, впливу, визначення областей покращення, а також збору та поширення знань і уроків, отриманих у рамках Програми та серед учасників своїх партнерів.
 • Скеровувати команду Програми у розробці, реалізації та перегляді планів активностей, забезпечуючи їхні зв’язки з планом виконання, стратегічним планом і бюджетом.
 • Наглядати за процесами звітності співробітників Програми, допомагати їм у підготовці звітів MEL, щоб переконатися, що вони відображають результати та вплив, а також забезпечувати підготовку регулярних звітів Програми.
 • Застосовувати належні інструменти та методології збору даних, компілювати та аналізувати дані з кожної із сфер Програми для складання резюме впливу та результатів та/або іншої звітності, якщо це необхідно, а також допомагати персоналу Програми з поширенням/представленням даних про досягнутий прогрес і результати
 • Забезпечувати регулярне надання якісних і повних даних керівництву Програми для прийняття рішень на основі доказів і вирішення проблем з даними, якщо і коли вони виникають.
 • Здійснювати періодичні візити на місця та відвідувати заходи Програми для збору даних для моніторингу та оцінки, документувати їх у базі даних і за допомогою фотографій, дискусій у фокус-групах, спостережень, зустрічей зацікавлених сторін тощо.
 • Сприяти комунікації Програми щодо історій успіху, інформаційних бюлетенів, отриманих уроків і звітів про найкращі практики.
 • Представляти інтереси Програми в частині MEL на зустрічах із співробітниками, партнерами та зацікавленими сторонами, розвивати ефективний зв’язок і координацію з ними, де це необхідно.
 • Співпрацювати та надавати консультації субгрантерам Програми з питань, пов’язаних із MEL.
 • Для виконання інших обов’язків, доручених керівництвом Програми, спеціаліст MEL підпорядковується Директору Програми USAID «Права людини в дії».

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта, бажано в галузі права, політичних, соціальних або управлінських наук.
 • Професійний досвід (3-5 років), пов’язаний з моніторингом, оцінкою та навчанням та/або управлінням програмами/проєктами.
 • Досвід проєктування, впровадження та експлуатації систем MEL (або їхніх аналогів) у рамках міжнародних програм розвитку (досвід програм USAID є перевагою), керування проєктами, у яких систематичні вхідні, вихідні та технологічні дані збиралися та використовувалися для управління проєктами.
 • Досвід у стратегічному плануванні, управлінні на основі результатів та вимірюванні ефективності (включаючи вибір індикаторів, встановлення цілей, звітність, управління базою даних, розробку MEL та планів ефективності).
 • Знання методологій оцінки (кількісних, якісних, змішаних методів), а також методологій збору, обробки та аналізу даних, переважно пов’язаних з правами людини та в ідеалі в Україні.
 • Досконалі навички роботи з текстами, MS Excel, добре розуміння рутинних інформаційних систем/баз даних. Грамотність в управлінні інформаційними системами (такими як GIS) є перевагою.
 • Доведені письмові та аналітичні навички та вміння працювати з інформацією для формування висновків. Здатність зосереджуватися на впливі та результатах для цільових груп і позитивно реагувати на критичні відгуки.
 • Розуміння контексту та динаміки у сфері прав людини, громадянського суспільства та донорської спільноти в Україні.
 • Здатність швидко навчатися, працювати самостійно під мінімальним контролем і співпрацювати з іншими співробітниками та партнерами, щоб відповідати вимогам щодо звітності та своєчасно збирати необхідну інформацію.
 • Здатність дотримуватись дедлайнів і працювати в умовах обмеженого часу, повага до процедур.
 • Вільна усна та письмова англійська та українська мова є абсолютно необхідними.

Кандидати повинні подати свої заявки на адресу [email protected] до 18:00 13 листопада 2023 року, вказавши в темі електронного листа посаду «Спеціаліст програми USAID MEL». Пакет заявок повинен містити резюме та мотиваційний лист англійською мовою. Неповний пакет документів не буде братися до уваги.

Після процесу попереднього відбору (який може включати предметне тестування) найкращі кандидати будуть запрошені на співбесіду. Кожен кандидат буде проінформований про результати відбору письмово.

Очікувана тривалість роботи 1 рік з можливістю продовження; передбачено тримісячний випробувальний термін.


UHHRU vacancy announcement for the position of Monitoring, Evaluation and Learning Specialist of USAID Human Rights in Action Program, being implemented by our organization. 

Ukrainian Helsinki Human Rights Union is looking for a qualified professional to fill the vacant position of Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Specialist to work for USAID Human Rights in Action Program. 

The Program’s purpose is to enhance accountability for human rights abuses and war crimes arising from the conflict in eastern Ukraine and illegal annexation of Crimea while laying a foundation for sustainable peace and social cohesion when the time is ripe. For this, it focuses on four main spheres: (1) Human rights monitoring and advocacy; (2) Strategic litigation on human rights cases; (3) Awareness raising and citizen empowerment regarding human rights; (4) Legal assistance to survivors of torture and conflict. 

MEL Specialist will be responsible for implementing monitoring and evaluation system within the Program, which allows tracking the progress, providing quality and timely data for use in project management and evidence-based decision-making, promoting sharing of knowledge, best practices and lessons learnt. He/she will ensure regular management of MEL-related activities in order to conduct efficient data collection, analysis, reporting, risks identification and updating of objectives, activities, indicators, and results. Also he/she will support Program staff in performing their MEL-related functions. 

Main responsibilities:

 • To manage all monitoring, evaluation, and related communication activities under the Program. 
 • To implement and coordinate a flexible MEL system (including data collection, assessments, storage, and results reporting) for tracking delivery against targets, outcomes, impacts, determining areas of improvement along with capturing and disseminating knowledge and lessons learned within the Program and among its partners. 
 • To guide the Program team in development, implementation, and revision of regular MEL plans, ensuring their links with performance plan, strategic plan, and budget. 
 • To oversee reporting processes amongst Program staff, assist them with preparation of MEL reports to ensure that they capture results and impact as well as to consolidate program regular reports. 
 • To employ proper data collection tools and methodologies, compile and analyze data from each of the Program areas for drafting impact and results summaries and/or other reporting as required, along with assisting Program staff with dissemination/presentation of data on achieved progress and results 
 • To ensure regular submission of quality and complete data to the Program leadership for evidence-based decision making, and to solve data problems if and when they arise. 
 • To lead periodic internal data quality assessments and coordinate external DQAs as required by the donor. 
 • To conduct occasional site visits and attend program events to collect data for monitoring and evaluation, to document them in the database and through photographs, focus groups discussions, observations, stakeholder meetings, etc. 
 • To contribute to Program’s communication relating to success stories, newsletters, lessons learned and best practices reports. 
 • To represent the Program MEL interests at meetings with staff members, partners and stakeholders, to develop effective liaison and coordination with them, where appropriate.
 • To cooperate with and provide consultations to Program’s subawards coordinator on MEL-related issues.
 • To perform other duties as assigned by the Program leadership MEL Specialist will report to the Chief of Party of USAID Human Rights in Action Program. 

Qualification requirements: 

 • University degree, preferably in law, political, social or management sciences. 
 • Progressively responsible professional experience (3-5 years) related to monitoring, evaluation and learning and/or program/project management. 
 • Background in designing, implementing, and operating of MEL systems (or their analogues) within international development programs (experience of USAID programs is an advantage), having managed projects wherein systematic input, output and process data were collected and used to guide programming. 
 • Experience in strategic planning, results-based management and performance measurement (including indicator selection, target setting, reporting, database management, developing MEL and performance plans). 
 • Knowledge of evaluation methodologies (i.e. both quantitative, qualitative, mixed method) along with data collection, processing and analysis methodologies, preferably related to human rights and ideally in Ukraine. 
 • Advanced skills in word processing and MS Excel, good understanding of routine information systems/databases. Literacy in management of information systems (such as GIS) is an advantage.  
 • Proven writing and analytical skills and objective reasoning to draw conclusions. 
 • Ability to focus on impact and results for target groups and respond positively to critical feedback. 
 • Understanding of context and dynamics related to the sphere of human rights, civil society and donor community in Ukraine. 
 • Quick learner who can work independently under minimal supervision and work closely with other staff members, and partners to meet reporting requirements and compile necessary information gathered from a variety of sources in a timely fashion. 
 • Ability to meet deadlines and work under pressure 
 • Oral and written fluency in English and Ukrainian languages. 

Applicants should submit their applications to [email protected] by 18:00 of November 13 2023, indicating “MEL Specialist of USAID Program” position in the subject line of the e-mail. Application package must include CV and motivation letter in English.

After pre-selection process (which includes subject-matter testing), the best candidates will be invited for the interview. Each candidate will be informed of the selection results in written. 

Anticipated length of employment is 1 year with possible extension; three-month probationary period is envisaged.


Підписуйтесь на сторінки УГСПЛ у соціальних мережах:

Facebook | Instagram | Telegram юридичний | Telegram з анонсами подій Twitter Youtube


У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 9 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: