Публікація

Положення про членство в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ)

1. Загальні положення

Це Положення розроблене на підставі Статуту УГСПЛ і визначає підстави та процедуру набуття та припинення членства в УГСПЛ.

2. Підстави та процедура набуття членства в УГСПЛ

2.1. Членами УГСПЛ є

– засновники-громадські організації, які прийняли рішення про заснування Асоціації

– громадські організації, легалізовані у відповідності до Закону України „Про об’єднання громадян”, що виявили бажання вступити до її складу, визнають Статут Асоціації та отримали статус Члена Асоціації у порядку, визначеному цим Статутом.

2.2. Членом Асоціації може бути тільки громадська організація, що постійно протягом року співпрацює хоча би з трьома членами Асоціації на підставі відповідних укладених угод про виконання спільного проекту (програми), незалежно від виду, обсягів і форм фінансування.

2.3. Фізичні особи не можуть членами УГСПЛ.

2.4. Організація, що бажає стати членом Асоціації подає до Правління УГСПЛ:

1) письмову заяву до Правління Асоціації про її бажання вступити до членів Асоціації та схвалення статуту Асоціації, підписану Головою організації (завірену печаткою організації);

2) Витяг з протоколу засідання вищого статутного органу організації з рішенням про вступ до УГСПЛ (завірений печаткою організації);

3) Копії Статуту та свідоцтва про реєстрацію організації;

4) Матеріали про свою діяльність (копії укладених із членами Асоціації угод, звіти про виконані проекти, публікації у пресі про власну діяльність тощо).

2.5. Для вступу організації до УГСПЛ необхідні рекомендації щонайменше трьох чинних членів УГСПЛ, що співпрацюють з цією організацією протягом тривалого часу.

2.6. Кандидат у члени УГСПЛ може бути запрошений на засідання Правління для висловлення своєї позиції по цьому питанню. У такому випадку, кандидату в члени УГСПЛ надається час для виступу та час для відповідей на запитання. Обговорення та прийняття рішення Правлінням щодо членства здійснюються без присутності кандидата у члени УГСПЛ.

2.7. У разі, якщо організація відповідає вимогам статей 2.1-2.4 цього Положення та вимогам Статуту УГСПЛ, Правління Асоціації подає заявку організації про вступ до членів Асоціації на розгляд її наступних Загальних зборів зі своїми рекомендаціями та включенням цього питання до порядку денного Загальних зборів.

2.8. Якщо в порядку денному загальних зборів включено питання про членство кандидата, то його обов’язково письмово запрошують бути присутнім на розгляді цього питання. У такому випадку, представник кандидата у члени має право на виступ, а також право відповіді на поставлені запитання.

2.9. Рішення про прийняття у члени Асоціації організації приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості присутніх на Загальних зборах членів Асоціації. У разі, коли організація не набрала необхідної кількості голосів її заявка вважається відхиленою.

2.10. У разі, якщо організація не відповідає вимогам, викладеним у Статуті УГСПЛ та цьому Положенню, Правління Асоціації або Загальні збори Асоціації відмовляють у прийомі до членів Асоціації, про що письмово повідомляють цю організацію.

3. Права та обов’язки члена УГСПЛ

3.1. Права членів Асоціації:

1) брати участь у Загальних зборах Асоціації, про які вони заздалегідь повідомляються;

2) вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації до керівних органів Асоціації і такі пропозиції підлягають обов’язковому розгляду;

3) отримувати інформацію, що стосується діяльності Асоціації;

4) вільного виходу з членів Асоціації з моменту подачі до Правління Асоціації рішення вищого статутного органу Члена про вихід із членів Асоціації;

5) знайомитися з рішеннями Асоціації та брати участь у їхньому обговоренні;

6) обирати та пропонувати своїх представників до статутних органів Асоціації.

3.2. Обов’язки членів Асоціації:

1) дотримуватися вимог цього Статуту;

2) не допускати дій, що наносять Асоціації матеріальну шкоду чи шкодять її діловій репутації;

3) сприяти реалізації завдань Асоціації;

4) не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Асоціації та/або її членів;

5) надавати Правлінню Асоціації відомості про свою організацію, що включатимуть інформацію про досвід роботи, проекти, що тривають, копії установчих документів, контактні адреси організації та її повноважного представника тощо.

4. Підстави та процедура припинення членства в УГСПЛ

4.1. Членство в УГСПЛ припиняється:

– з моменту подачі письмової заяви про вихід із членів Асоціації;

– з моменту винесення рішення Загальних зборів Асоціації у разі примусового виключення з членів Асоціації.

4.2. Заява про вихід з членів УГСПЛ подається на підставі рішення вищого статутного органу члена Асоціації (копія такого рішення, завірена печаткою організації, додається до заяви). Заява підписується Головою організації та скріплюється печаткою організації. Про подання такої заяви негайно повідомляються інші члени Асоціації.

4.3. Примусове виключення здійснюється Загальними зборами Асоціації за поданням Правління Асоціації шляхом внесення цього питання до порядку денного виключно у випадках:

1) учинення цим членом Асоціації дій, що суперечать статутним завданням Асоціації та істотно погіршують стан Асоціації та її репутацію або репутацію Членів Асоціації;

2) якщо член Асоціації не бере участі в її діяльності, не виконує обов’язків члена Асоціації та розірвав усі договори про спільну діяльність з іншими членами Асоціації.

3) в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.4. У випадку настання випадків, передбачених у п. 4.3. цього Положення будь-який член УГСПЛ, виконавчий директор чи Правління за власною ініціативою, може розпочати процедуру можливого припинення членства в УГСПЛ відповідної організації шляхом внесення цього питання на обговорення Правління.

4.5. Питання про включення до порядку денного Загальних зборів питання про можливе виключення організації з УГСПЛ повинно бути включеним до порядку денного наступного засідання Правління.

4.6. Правління повідомляє члена УГСПЛ, питання щодо якого є в порядку денному, про час і місце проведення засідання Правління. У разі присутності на засіданні, член УГСПЛ має розумний час для виступу, а також час для відповідей на поставлені запитання.

4.7. Розгляд Правлінням питання про можливе припинення членства організації в УГСПЛ здійснюється за таким порядком:

1) виступають особи, що обґрунтовують підстави для можливого припинення членства організації;

2) виступає представник члена УГСПЛ, щодо якого розглядається питання;

3) відповіді на запитання до представника члена УГСПЛ, щодо якого розглядається питання;

4) обговорення питання членами Правління без участі представника члена УГСПЛ, щодо якого розглядається питання;

5) прийняття рішення шляхом голосування.

4.8. Обговорення Правлінням питання про можливе виключення члена УГСПЛ та прийняття рішення з цього питання здійснюється без присутності представників цього члена.

4.9. Правління своїм рішенням може:

– включити до порядку денного наступного засідання Загальних зборів питання про можливе припинення членства цієї організації.

– відмовити у припиненні членства організації в УГСПЛ.

4.10. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Правління.

4.11. У разі, коли Правління прийняло рішення про включення до порядку денного Загальних зборів питання про можливе припинення членства організації, це питання невідкладно розглядається на початку наступного засідання Загальних зборів УГСПЛ.

4.12. Члена УГСПЛ, питання про можливе припинення членства котрого є у порядку денному Загальних зборів, обов’язково запрошують на засідання.

4.13. Розгляд Загальними зборами УГСПЛ питання про можливе припинення членства організації в УГСПЛ здійснюється за таким порядком:

1) виступають особи, що обґрунтовують підстави для припинення членства організації;

2) виступає представник члена УГСПЛ, щодо якого розглядається питання;

3) відповіді на запитання до представника члена УГСПЛ, щодо якого розглядається питання;

4) обговорення питання членами Загальними зборами без участі представника члена УГСПЛ, щодо якого розглядається питання;

5) прийняття рішення шляхом голосування без участі представника члена УГСПЛ, щодо якого розглядається питання.

4.14. Рішення про примусове виключення організації з Членів Асоціації приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості присутніх. При вирішенні питання про примусове виключення з Членів Асоціації відповідний Член Асоціації не бере участі в голосуванні.

5. Порядок прийняття та внесення змін до Положення

5.1. Положення приймається Правлінням УГСПЛ більшістю в 2/3 голосів від складу Правління.

5.2. Зміни до Положення приймаються у порядку його затвердження. Будь-який член УГСПЛ, виконавчий директор мають право запропонувати зміни до Положення і вони повинні бути обговорені на наступному засіданні Правління.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: