Публікація

Кіровоградська Асоціація Громадські ініціативи

Кiровоградська Асоцiацiя “Громадськi iнiцiативи” створена у 1999 роцi, зареєстрована у лютому 2000 року. Об’єднує представникiв творчої iнтелiгенцiї: журналiстiв, юристiв, викладачiв, працiвникiв культури, студентiв.

Мiсiя Асоціації полягає у сприяннi побудовi вiдкритого демократичного правового суспiльства Украни, шляхом захисту основних демократичних цiнностей: свободи слова та прав людини. Головнi проблеми, що цiкавлять асоцiацiю: захист прав людини; взаємовiдносини суспiльства, громадянина та влади; громадський контроль над владою, розвиток третього сектору.
Девіз Асоціації: “ЗАХИСТИ СЕБЕ САМ!” Тому члени Асоціації намагаються навчити громадян усвідомлювати свої права і обов’язки, брати участь у прийнятті рішень як на місцевому рівні та і на рівні держави

КА«ГІ» здiйснює монiторинги, проводить Круглi столи, конференцiї, семiнари, тренiнги, Інтернет-конференції, органiзує навчання журналiстiв, юристів, надає безкоштовнi юридичнi консультацiї та правову допомогу; здiйснює громадський контроль за владою, вивчає громадську думку i пiдтримує громадськi iнiцiативи; широко висвiтлює питання свободи слова та порушень прав людини в мiжнародних, всеукраїнських та мiсцевих ЗМI, у законодавчому iнформацiйному бюлетенi та на веб-сайтi http://www.monitoring.kr.ua/. Асоцiацiя поширює законодавчу iнформацiю серед ЗМI областi та громадянами.

При Асоцiацiї з 2001 року дiє Монiторинговий Центр Свободи Слова (МЦСС) який систематично проводить моніторинги з питань порушень прав та основних свобод людини в Кіровоградському регіоні, здійснює захист журналiстiв, ЗМI та свободи слова.
МЦСС має регiональні представництва.

Створено та постiйно поновлюється база даних ЗМI Кiровоградщини.

Асоцiацiя має досвiд роботи з Міжнародними Фондами. Завдяки підтримки міжнародних донорів здійснено 21 проект.
Мiжнародним фондом “Вiдродження” підтримано декілька проектiв: “Злочин та покарання”(2000-2001) – з проблем вдосконалення пенiтенцiарної системи України (2001), “Громадський монiторинг стану свободи слова в Кiровоградськiй областi” (2001-2002), “Монiторинговий центр свободи слова – ресурсний центр для журналiстiв областi” (2002-2003), “Творче стажування на НТВ” (2003), “Пiдготовка та проведення Iнтернет конференцiй в рамках проекту “Виборчiй простiр он-лайн” (2004), “Криза в реєстраційній палаті: проблеми та перспективи” (2005, в партнерстві з Подільським Центром соціальних технологій), “Інформаційна Альтернатива” – з проблем реформування, роздержавлення ЗМІ в Україні (2005), “Право на доступ до інформації про діяльність влади” (2005-2006, в партнерстві з ГО ІРЦ “Корені трави”).

Пiд час виборчої кампанiї – 2002 р. (лютий – квiтень) було здiйснено проект “Громадський монiторинг порушень прав суб’єктiв виборчого процесу 2002” спiльно з Фондом Регiональних Iнiцiатив (м.Київ) при фiнансовiй пiдтримцi Мiжнародного Фонду “Вiдродження” та Фонду “Пiдтримки демократiї” Посольства США в Українi в рамках Нацiональної програми “Прозори вибори – 2002”.

За пiдтримки Фонду сприяння демократiї Посольства США в Українi Асоцiацiя у 2003-2004 роках реалiзувала проект “Ви маєте право…” . В рамках даного проекту створено Центр захисту прав людини та вiдкрита Громадська приймальня, з метою надання безкоштовної консультативно-правової допомоги громадянам. Кiлькiсть вiдвiдувачiв перевищило запланованi плановi завдання, це говорить про необхiднiсть та довимогливiсть цiєї роботи. Продовженням спiвпрацi з Посольством США в Українi була реалiзацiя проектів “Вибори пiд контроль громадськостi” (2004), “Маю право” (2005-2006), “Дотримання прав людини на Кіровоградщині – 2006” (2006-2007). В рамках цих проектів вiдбулися семiнари для журналiстiв, голів та членiв виборчих комiсiй, спостерiгачiв. Громадська приймальня надавала та надає безкоштовнi юридичнi консультацiї всiм суб’єктам виборчого процесу та громадянам області.. Здiйснюватиметься монiторинг порушень прав людини та виборчого законодавства.

За сприяння FREEDOM HOUSE (“ДІМ СВОБОДИ-УКРАЇНА”) при фiнансовiй пiдтримцi Агенцiї з Мiжнародного Розвитку США Асоцiацiя здiйснила проекти: “Громадськi iнiцiативи на допомогу виборцям” (2004), “Майбутнє в руках виборця” (2005-2006). В рамках проекту “Діяльність влади-під контроль громадськості” (2006) створена Громадська Рада при Кіровоградської міської раді з метою громадського контролю за владою, незалежної експертизи рішень виконкому, міської ради та захисту прав особистості від зловживань зі сторони чиновників.

З сiчня 2005 року Асоцiацiя, як регiональний партнер Харкiвської правозахисної групи розпочала реалiзацiю проекту “Кампанiя проти катувань та жорстокого поводження в Українi” шляхом об’єднання зусиль з метою спiльної дiяльностi у сферi запобiгання катуванням та жорстокому поводженню в Українi, в т.ч. у Кiровоградськiй областi. Проект пiдтримано Європейським Союзом.
У 2006 році наступив значний етап в діяльності Асоціації. Проект “Захисти себе сам” було підтримано польським Фондом ім. Стефана Баторія, який надав для організації новий рівень діяльності. Завдяки підтримці цього проекту, Асоціація створила мережу Регіональних Юридичних Клінік в Кіровоградській області, організувала і провела конкурс міні-проектів на тему “Вирішення локальних проблем територіальної громади” з метою підтримки громадських ініціатив, що сприяють залученню громадян в громадську діяльність задля вирішення місцевих проблем громади. Фонд ім. С.Баторія проводить систематичне цілеспрямоване навчання персоналу організацій, а саме керівного складу та бухгалтерів, фінансових менеджерів. Цей Фонд надав можливість значно поліпшити матеріальну базу організацій, бухгалтерській облік, провести незалежну аудиторську перевірку діяльності організацій.

Творчий та виконавчий потенцiал Асоцiацiї складають досвiдченi фахiвцi з журналiстицi, юриспруденцiї, психологiї, культури та третього сектору.
Керівництво Асоціації: Президент– Любов Лукۥянцева, автор проектів, журналіст, юрист, співголова громадських рад при Кіровоградській міській раді та УМВС України в Кіровоградській області; Валерій Зборовський – віце-президент, юрист-експерт, координатор проектів,
Виконавці проектів: Сергій Чернов, юрист-експерт, журналіст, секретар громадської ради при УМВС Кіровоградської області, голова ревізійної комісії КАГІ, Шевчук Ірина – студентка юридичного факультету, член правління асоціації, Анатолій Завгородній – юрист-експерт, адвокат;

Персонал Асоцiацiї пройшов навчання в рамках освiтнiх програм Мiжнародних благодiйних фондiв та недержавних громадських органiзацiй: Посольства США в Україні, Дому Свободи-Україна, Фонду ім. С. Баторія, Творчого Центру “Каунтерпарт”, Харківської правозахисної групи, Інетерньюз – Україна, Айрекс Про-Медіа”, Інституту Масової Інформації, Польсько-українського клубу “Без упереджень”, Фонду Регіональних Ініціатив, Одеського, Волинського, Чернiгiвського, Кiровоградського та iнших Ресурсних Центрiв України з питань менеджменту НУО, фандрейзiнгу для НУО, суспiльно-дiлових вiдносин НУО, стратегiчному плануванню НУО, методике надання консультативних послуг та управлiнню дiяльнiстю НУО, стратегiї неполiтичних громадських органiзацiй пiд час передвиборчої кампанiї, корпоративному спонсорству, організації роботи з інформаційними запитами до органів влади тощо.

Партнери Асоцiацiї: Iнститут Масової Iнформацiї, Харкiвська правозахисна група, Айрекс ПроМедiа, “Хартiя-4”, Комiсiя з журналiстської етики, Фонд Регiональних Iнiцiатив, Асоцiацiя “Регiони-центр”, Конгресовий Комiтет Америки, Iнтерньюз – Україна, “”Репортери без кордонiв”, мiжнародна органiзацiя “Артикль 19”, Каолiцiя ГО України “Свобода вибору” (Київ), Польско-український клуб “Без упереджень” (Варшава,Польща), Подільський Центр соціальних технологій, ГО ІРЦ “Корені трави”, ГО “Всесвіт”, Суспільна Рада журналу “Новий вік” (Миколаів), обласна Координацiйна рада по захисту конституцiйних прав громадян, регiональне вiддiлення Комiтету виборцiв України, обласна органiзацiя Нацiональної Спiлки журналiстiв України, “Прес-клуб реформ”, Творче об’єднання “Технології оптимального розвитку особистості”, Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва, Федерація профспілок Кіровоградської області.

До вашої уваги річний звіт про діяльність організації:

за 2010 рік: РІЧНИЙ ЗВІТ

за 2009 рік: РІЧНИЙ ЗВІТ

КОНТАКТИ:

monitoring.org.ua

Ел-пошта: [email protected] 

8-0522-243529

8-0522-243529

Для листування:

ас 6/2

Кіровоград, 25006

вул. Декабристів, 8/22

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: