Публікація

Яким має бути сайт освітнього закладу: рекомендації щодо наповнення від експерта

Прозорість та інформаційна відкритість відіграють провідну роль в управлінні закладом освіти. Без цього неможливо забезпечити довіру до роботи закладу і, як наслідок, ефективні взаємовідносини між учасниками освітнього процесу. 20 лютого відбувся онлайн вебінар «Забезпечення прозорості й інформаційної відкритості закладу освіти». Учасники обговорили, які дані потрібно публікувати на вебсайтах освітніх закладів відповідно до законодавства. Рекомендаціями та роз’ясненнями поділився тренер НУШ та неформальної освіти, експерт з питань проведення інституційного аудиту В’ячеслав Долід. 

Відповідно до статті 30 ЗУ «Про освіту» заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та зобов’язані оприлюднювати таку інформацію на своїх вебсайтах (за  відсутності – на вебсайтах своїх засновників).

 

Заклади загальної середньої освіти зобов’язані не пізніше ніж через десять робочих днів з дня затвердження чи внесення змін (якщо інше не визначено законом) забезпечити відкритий доступ до такої інформації та документів:

 1. Статут закладу освіти.

На вебсайті розміщується діючий, узгоджений із положеннями ЗУ «Про освіту» Статут закладу. Завантажуються всі сторінки документа: починаючи з першої (з інформацією про те, коли і ким він затверджений) і закінчуючи останньою (із зазначенням кількості прошнурованих, пронумерованих і скріплених печаткою сторінок). 

 1. Ліцензії на провадження освітньої діяльності.

Заклади освіти можуть провадити освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти виключно на підставі відповідної ліцензії. Ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти здійснюють обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. 

На вебсайті необхідно розмістити розпорядчий документ, який надає відповідну ліцензію, а також дві сторінки з додатку до нього – першу і ту, на якій зазначено відповідний заклад освіти. 

 1. Структура та органи управління закладу освіти.

Цю інформацію рекомендовано відображати схематично із зазначенням структурних підрозділів й органів управління конкретного закладу освіти, а також порядок взаємодії між ними.

 1. Кадровий склад закладу освіти відповідно до ліцензійних умов.

Інформацію рекомендовано висвітлювати у формі, передбаченій Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами). Так, у додатку 44 до Ліцензійних умов містяться відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти.

 1. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти.

На вебсайт необхідно завантажити усі сторінки чинної у поточному навчальному році освітньої програми для кожного рівня (цикла) повної загальної середньої освіти або наскрізної освітньої програми, розробленої для декількох рівнів освіти. Документ має містити дату схвалення педагогічною радою закладу освіти та затвердження його керівником у встановленому законом порядку (дати, номери протоколу та наказу).

 1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником.

Оптимальною буде одна із наступних форм подачі інформації: 

 • як інформаційне текстове повідомлення із зазначенням переліку населених пунктів, вулиць, будинків; 
 • завантаження розпорядчого документа (фото-, скан-копії) про закріплення території обслуговування за закладом освіти із додатком; 
 • у вигляді фрагмента мапи із нанесенням меж закріпленої території обслуговування.
 1. Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти.

На відміну від закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти законодавством для закладів загальної середньої освіти не визначено такого поняття, як «ліцензований обсяг».

В’ячеслав Долід, експерт з питань проведення інституційного аудиту
В’ячеслав Долід, експерт з питань проведення інституційного аудиту

Одночасно, необхідно врахувати, що відповідно до пункту 7 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 № 367, обов’язковому оприлюдненню підлягає інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них.

Під спроможністю закладу освіти розуміється максимальна кількість учнів, яким заклад освіти в межах навчального року може забезпечити здобуття освіти за денною формою навчання.

Вільні місця – місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах спроможності закладу освіти та нормативу наповнюваності класів, визначеного ЗУ «Про повну загальну середню освіту».

 1. Мова (мови) освітнього процесу.

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова

Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини, а також для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти – мовою відповідного корінного народу.

 1. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення).

Перелік обов’язкової для оприлюднення інформації щодо обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу загальної середньої освіти визначено статтею 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту».

 1. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами).

Подається інформація про забезпечення навчальними приміщеннями, спортивними залами та майданчиками, медичним пунктом, бібліотекою, ресурсною кімнатою, пунктом харчування тощо. Форма визначена відомістю про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти (додаток 45 до Ліцензійних умов).

 1. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання.
 2. Результати моніторингу якості освіти.

Моніторинг проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладах освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей.

Заклад освіти може визначати порядок проведення внутрішнього моніторингу з урахуванням вимог Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.01.2020 № 54, та інших актів законодавства.

Рекомендується оприлюднювати системні матеріали за декілька років.

 1. Річний звіт про діяльність закладу освіти.

Статтею 27 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» передбачено, що загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт керівника, оцінюють його діяльність.

На вебсайті розміщується саме текст звіту. Оприлюднюватись він може: 

 • як текст звіту, розміщений безпосередньо на сторінці вебсайту; 
 • як активне покликання на файл звіту керівника з можливістю подальшого завантаження; 
 • як завантаження звіту на сторінку вебсайту, у форматі текстового або графічного файлу, або його розміщення на Google-диску.

Інформація про місце і дату проведення заходу, фото, презентація до звіту керівника може оприлюднюватися додатково. Однак це не замінює самого тексту звіту. 

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

 1. Правила прийому до закладу освіти.

Згідно положень законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

 1. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018), правил і стандартів, що повинно документально підтверджуватись фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

 1. Розмір плати за навчання здобувачів освіти.

Згідно зі статтею 53 Конституції України, статтею 4 ЗУ Про освіту, статтею 6 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» кожному громадянину України гарантується безоплатне здобуття у державних та комунальних закладах освіти повної загальної середньої освіти на кожному її рівні.

Для приватних закладів освіти розмір плати за навчання встановлюється засновником. 

 1. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

Необхідно розмістити документ, на підставі якого заклад освіти надає додаткові освіті й інші послуги (у тому числі платні); перелік додаткових освітніх та/або інших платних послуг, виконавців, вартість, порядок і умови надання та оплати; період надання зазначених додаткових освітніх та/або інших платних послуг.

 1. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.

Розробляються закладом освіти з урахуванням вимог чинного законодавства, затверджуються і реалізуються в установленому законом порядку.

 1. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).
 2. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування).
 3. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
 4. Кошторис та фінансова звітність про надходження та використання всіх отриманих коштів.

Відповідно до пункту 1 розділу IV наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та приміток до річної фінансової звітності. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

 1. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація подається у вигляді бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів, передбаченої пунктом 2 розділу ІІ наказу, а саме:

– звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

– звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

– звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

– звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій).

Ілюстративне фото. Джерело depositphotos.com
 1. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Також заклад освіти має розмістити на своєму сайті:

– висновок про якість освітньої та управлінської діяльності закладу освіти та рекомендації щодо вдосконалення його діяльності, уточнені за результатами розгляду заперечень (частина 6 статті 46 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»);

– інформацію про проведення та результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти (частина 5 статті 50 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»);

– орієнтовний план підвищення кваліфікації (Абзац 1 пункту 17 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800);

– інформацію про форми здобуття освіти (пункт 3 розділу 1 Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 № 8; абзац 3 пункту 3 розділу 2 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 № 1115).  

Своєчасне оприлюднення інформації про діяльність освітнього закладу, яку вимагає Закон, забезпечує прозору діяльність та убезпечує адміністрацію від потенційних непорозумінь та конфліктів. Довірливі стосунки між батьками та викладачами – це запорука злагодженого освітнього процесу. 

Автор матеріалу: В’ячеслав Долід, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тренер НУШ та неформальної освіти, експерт з питань проведення інституційного аудиту.


Підписуйтесь на сторінки УГСПЛ у соціальних мережах:

Facebook | Instagram | Telegram — УГСПЛ пише | Telegram з анонсами подій Twitter Youtube | Viber


Цей захід став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 9 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Вимагаємо припинити переслідування антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів

Представники українського громадянського суспільства констатують небезпечну тенденцію щодо переслідування органами правопорядку антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів...

12 April 2024

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: