Публікація

Нотаріуси повстали проти порушеннь прав людини

Нотаріуси Житомирської області звернулись із зверненням до громадськості стосовно свого занепокоєнням ситуацiєю, що склалася в чинному податковому законодавствi України в цiлому i перших спробах практичного застосування Закону України № 889-IV “Про податок з доходiв фiзичних осiб” вiд 22.05.2003 року в частинi оподаткування операцiй iз нерухомiстю. В зверненні йде мова про Закон України № 889-IV “Про податок з доходiв фiзичних осiб”, який грубо порушує право приватної власності в аспектi можливостi як придбати, так i розпорядитися нерухомим майном (продати, подарувати, передати у спадок).

„Народ України вкотре штучно подiляють на тих, хто встиг скористатися таким правом до 01.01.2005 року, i тих, хто не в змозi цього зробити нинi через введення зазначеним законом економiчно недоцiльних i соцiально шкiдливих пiдходiв в оподаткуваннi операцiй iз нерухомiстю”, – сказано у заяві. Зокрема, цим Законом майже виключається можливiсть дарування нерухомості дідусем чи бабусею своїм онукам, оскiльки договiр дарування мiж даними родичами оподатковуватиметься за ставкою 13%. На практицi при iнвентаризацiйнiй оцiнцi житлового будинку чи квартири в 20000 грн. розмiр  самого лише нововведеного податку з такого доходу у виглядi дарунку складатиме у грошовому виразi 2600 грн. (без врахування вартостi виготовлення правовстановлюючих документi в БТi, 1% державного мита, перевiрок вiдсутностi заборон (арештiв) та податкової застави за допомогою Єдиних реєстрiв ДП. Аналогiчне непропорцiйне зростання цiн порiвняно iз вражаюче низькою платоспроможнiстю населення закладено в нормах згаданого закону i щодо спадкування.

Нотаріуси вважають своїм професійним обов’яїком сприяти громадянам у здiйсненнi їх прав та захистi законних iнтересiв (ст.5 Закону України “Про нотарiат”), саме тому вони вирішили звернути увагу i влади, i громадян на те, що на сьогоднi не створено механiзму практичного застосування передбачених Законом України № 889-IV “Про податок з доходiв фiзичних осiб” ставок оподаткування операцiй iз нерухомiстю, не внесено передбачуваних змiн в iншi законодавчi акти, зокрема, до Закону України “Про нотарiат”, вiдсутнiй державний орган, уповноважений здiйснювати оцiнку нерухомого майна вiдповiдно до положень п.11.1.3 ст.11 згаданого Закону. Що ж до дарування та спадщини, то згiдно п.13.4 ст.13 цього Закону правила оподаткування цих операцiй визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, але вiдповiдне розпорядження з цього приводу урядом поки не прийняте.

Також претензії викликає те, що нотарiв не лише зобов’язали здiйснювати нарахування та утримання (сплату) податку з доходу фiзичної особи, але й покладено на них повну матерiальну вiдповiдальнiсть всiм своїм майном  у зв’язку iз неправильним нарахуванням сум такого податку. Податковi агенти (нотарiуси) мають також погашати суми податкового зобов’язання або податкового боргу при одночасному звiльненнi вiд будь-якої вiдповiдальностi самого платника податкiв.

„За таких умов виконання нотарiусами України функцiй податкового агента з одночасною регулярною звітністю перед органами Державної податкової адмiнiстрацiї означає порушення нами Присяги та обов’язкiв нотаріуса щодо дотримання  професiйної таємницi (ст.ст. 5, 6, 8 Закону України “Про нотарiат”)”, – відзначено у заяві.

Зазначенi аспекти не є єдиними системними недолiками чинного Закону України № 889-IV “Про податок з доходiв фiзичних осiб”.

Цією заявою нотаріуси Житомирщини приєднуються до вимог своїх колег iз Львiвської, Харкiвської, Днiпропетровської, Запорiзької областей та iнших регіонів України до Верховної Ради України переглянути зазначений законодавчий акт з одночасним внесенням змiн та доповнень до Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рiк” (вiдповiдний законопроект за № 5612 в парламентi  вже зареєстровано).

При цьому вони вимагають, щоб були врахованi їхні пропозицiї щодо усунення явних прогалин Закону України № 889-IV щодо дискримінації нотарiусiв, зокрема, в частинi виконання ними невластивих незалежнiй професiйнiй дiяльностi функцiй податкових агентiв, законодавчого (а не через рiшення суду) дозволу спрощеної системи оподаткування на рiвнi iз фiзичними особами – суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, усунення подвiйного оподаткування (юридичнi особи не можуть бути податковими агентами по вiдношенню до приватних нотарiусiв) тощо.

Варто врахувати i те, що дiючий Закон України № 889-IV “Про податок з доходiв фiзичних осiб” суперечить нормам мiжнародного права, в т.ч. положенням Європейського Кодексу професiйної етики нотарiуса, практицi, яка iснує в дiяльностi Мiжнародного Союзу Латинського нотарiату, що може стати перешкодою з огляду на перспективи входження України до Європейської спiльноти.

Нотарiуси Житомирської областi надіслали це звернення до Президента України, депутатiв Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, УНП та її вiддiлень в регiонах, асоцiацiй приватних нотарiусiв, та представників інших  незалежних професiй, чиї права обмеженi та/або порушено Законом України № 889-IV “Про податок з доходiв фiзичних осiб”.

А також нотаріуси закликають всiх небайдужих до власної долi приєднатися до їхнього звернення та пiдтримати започаткований рух щодо внесення змiн та/або призупинення Закону України № 889-IV “Про податок з доходiв фiзичних осiб” в його iснуючiй редакцiї у рiзних формах.

„Наше завдання – домагатися не грунтовних роз’яснень щодо виконання нотарiусом функцiй податкового агента з боку Мiн’юсту чи ДПА, а скасування цих обов’язкiв шляхом змiни пiдходiв в оподаткуваннi фiзичних осiб. Не можна залишатися осторонь i байдуже спостерiгати за тим, що пiд сумнiв поставлено саме iснування професiї нотаріуса як такої”.

Враховуючи викладене, нотаріуси закликають всiх своїх українських колег:

1. Тимчасово призупинити нотарiальне посвiдчення будь-яких угод iз нерухомiстю мiж  фiзичними особами, а не лише договорiв купiвлi-продажу, по яких ми нинi маємо виконувати невластивi самiй сутностi професiї нотаріуса функцiї податкових агентiв.

2. Провести 09.02.2005 року Всеукраїнську акцiю, пiд час якої всi нотарi України, виходячи iз професiйної етики, власної совiстi i сумлiння, перебуваючи на своїх робочих мiсцях, не вчинятимуть жодної нотарiальної дiї (навiть копiй) з огляду на максимальне висвiтлення всiма ЗМІ проблем iз оподаткуванням нерухомiстю в площинi порушень прав громадян України, а  також безпосереднє роз’яснюватимуть нашу позицiю з даного питання як пересiчним громадянам, так i журналiстам.

РУПОР

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: