Публікація

Міжнародний Фонд „Відродження” оголосив конкурси з прав людини

Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголосив конкурси за напрямами “Права людини”, “Сприяння судовій реформі”, “Сприяння реформуванню пенітенціарної системи”, “Юридичні клініки”.

Мета програми “Верховенство права” — сприяти утвердженню верховенства права в українському суспільстві, запровадженню ефективних і доступних механізмів судового й позасудового захисту прав людини, її основних свобод, реалізації судово-правовій і пенітенціарній реформам.

I. За напрямом “Права людини”

Конкурс „Протидія корупції та підзвітність влади суспільству”

Мета конкурсу — сприяти недержавним організаціям, діяльність яких спрямована на протидію корупції, на підтримку й захист прав і законних інтересів громадян, запровадження механізмів громадського контролю за діяльністю органів та інститутів державної влади.

Учасники конкурсу: неурядові організації.

Проекти, що подаються на конкурс, мають передбачати спільну участь декількох організацій. У разі подання проектів аналітичного характеру, вони повинні містити механізми поширення інформації про результати проведеної роботи, вироблення практичних рекомендацій і плану заходів, спрямованих на їх втілення.

Пріоритети конкурсу:

·  проведення передбачених законодавством України заходів, спрямованих на підвищення відкритості діяльності органів та інститутів державної влади й місцевого самоврядування шляхом розширення доступу до інформації; протидія приховуванню суспільно важливої інформації;

·  запровадження механізмів громадського контролю за діяльністю Збройних Сил України і правоохоронних органів;

·  комплексні дії судового й позасудового характеру, спрямовані на забезпечення реалізації конституційних прав громадян по формуванню органів державної влади в Україні;

·  проведення досліджень з метою виявлення чинників корупції та формування методів протидії їй, визначення стану і шляхів підвищення відкритості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

·  проведення на рівні органів місцевого самоврядування громадських слухань про ситуацією з корупцією в регіоні, відкритості й прозорості діяльності влади, громадського контролю за діями влади, зокрема, під час формування органів державної влади (дотримання прав громадян, у тому числі виборчих);

·  проведення заходів, спрямованих на розширення підзвітності влади суспільству, місцевим громадам, громадянам, зокрема, у питаннях використання коштів загальнодержавного й місцевих бюджетів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Перевагу буде надано проектам, що реалізуються у співпраці з організаціями

на території різних регіонів України.

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту — 8 000 доларів США.

Максимальний розмір гранту — 15 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 28 квітня 2004 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 15 червня 2004 року.

II. За напрямом “Сприяння судовій реформі”

Конкурс „Підвищення обізнаності суддів про національні та міжнародні стандарти з прав людини і механізми їхнього захисту”

Мета конкурсу — сприяти становленню незалежності судової влади, практичному застосуванню суддями в Україні міжнародних норм з прав людини, наближенню української судової практики до європейських стандартів і запровадження европейських принципів судочинства.

Учасники конкурсу: професійні об’єднання суддів, неурядові організації.

Пріоритети конкурсу:

·  проведення освітніх заходів, спрямованих на застосування суддями норм національного законодавства й міжнародного права з прав людини, зокрема, практики Європейського Суду з прав людини;

·  визначення факторів, що можуть сприяти активнішому практичному застосуванню європейських норм з прав людини в українському судочинстві, і вироблення відповідних рекомендацій;

·  поширення позитивного досвіду застосування суддями Конвенції про захист прав людини й основних свобод з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини;

·  порівняльний аналіз судової практики щодо захисту прав людини в Україні та в інших державах — членах Ради Європи. Аналіз може стосуватися судових рішень європейських держав у рамках національної системи судочинства, а також Європейського Суду з прав людини щодо таких прав:

·  право на життя, право на свободу й особисту недоторканість, свобода від катувань, свобода вираження поглядів і вільний доступ до інформації, свобода мирних зібрань, свобода віросповідання, право мирно володіти своїм майном, право на справедливий суд, право на повагу до приватного та сімейного життя.

Проекти за цим пріоритетним напрямком мають передбачати поширення результатів діяльності й вироблення пропозицій щодо наближення правозастосувальної практики в Україні до стандартів Ради Європи.

·  дослідження стану реалізації в Україні прав людини на судовий захист, упродовж розумного строку незалежним i безстороннім судом, на оскарження судових рішень;

·  запровадження практики діяльності громадських організацій у ролі “друга правосуддя” (amicus curiae).

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту — 8 000 доларів США.

Максимальний розмір гранту — 15 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 25 квітня 2004 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 30 червня 2004 року.

III. За напрямом “Сприяння реформуванню пенітенціарної системи в Україні”

Мета напряму — підтримати ініціативи громадянського суспільства, що спрямовані на гуманізацію й реформування пенітенціарної системи України.

Конкурс „Діяльність громадських організацій у галузі підтримки реформування пенітенціарної системи”

Мета конкурсу — сприяти реалізації громадських ініціатив, що спрямовані на підтримку процесу реформування пенітенціарної системи в Україні, її гуманізації, узгодженості з міжнародними стандартами і документами про права людини.

Учасники конкурсу: неурядові організації. Подані на конкурс проекти можуть передбачати співпрацю з державними установами і службами, зокрема, навчальними, культурно-освітніми, молодіжними, медичними, соціального захисту, зайнятості, тощо.

Перевагу буде надано проектам, що подані кількома організаціями, отримали згоду Державного департаменту України з питань виконання покарань чи його регіональних управлінь на виконання проекту в пенітенціарних установах, а також спрямовані на системне вирішення комплексу завдань реформування пенітенціарної системи і ресоціалізації засуджених осіб.

Пріоритети конкурсу:

·  забезпечення громадського контролю за діяльністю пенітенціарних установ; створення спостережних комісій і громадських піклувальних рад при органах і установах виконання покарань;

·  сприяння практичному застосуванню персоналом установ виконання покарань міжнародних стандартів у галузі пенітенціарної діяльності, покращання механізму захисту прав затриманих та ув’язнених осіб;

·  соціальне партнерство між громадськими організаціями, органами влади і державними установами у здійсненні пенітенціарної реформи;

·  запровадження комплексних програм ресоціалізації різних категорій засуджених (неповнолітніх, жінок, наркоманів, інвалідів, тощо); надання засудженим соціальної, правової, психологічної, корекційної і медичної допомоги;

·  залучення недержавних організації до роботи з комплексної підготовки засуджених до звільнення та зі звільненими особами;

·  підтримка діяльності центрів соціальної адаптації для звільнених із місць позбавлення волі (надання систематичної консультативної та соціальної допомоги, освітньої та професійної підготовки, працевлаштування);

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту — 8 000 доларів США.

Проекти, що передбачають комплексний підхід до вирішення пенітенціарних проблем і перспективний розвиток ідей, запропонованих проектом, можуть отримати грант до 12 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 30 квітня 2004 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 15 червня 2004 року.

Конкурс “Гуманізація й демократизація системи виконання покарань”

Мета конкурсу — підтримати спільні ініціативи громадських організацій і установ виконання покарань, що спрямовані на демократизацію і гуманізацію процесу виконання покарань і умов утримання засуджених, їх узгодження з відповідними міжнародними стандартами поводження із затриманими та в‘язнями.

Учасники конкурсу: неурядові організації, державні органи спільно з установами виконання покарань.

Пріоритети конкурсу:

·  гуманізація умов утримання засуджених у місцях попереднього ув’язнення й позбавлення волі;

·  реалізація права засуджених осіб на отримання загальноосвітньої та професійної підготовки; надання засудженим комплексних освітніх послуг і певної професії;

·  забезпечення прав засуджених на належне медичне забезпечення, охорону здоров’я; профілактика серед них інфекційних захворювань;

·  тренінгова підготовка пенітенціарного персоналу в напрямку гуманізації їх діяльності;

·  висвітлення стану гуманізації й демократизації системи виконання покарань у засобах масової інформації.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Перевага надаватиметься проектам, що зорієнтовані на подальше їх втілення й після закінчення співпраці з фондом “Відродження”.

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту — 6 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 5 травня 2004 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 30 червня 2004 року.

Конкурс “Сприяння запровадженню альтернативних видів кримінальних покарань”

Мета конкурсу — пропагувати переваги альтернативних видів кримінальних покарань і створити умови для їх ефективного практичного виконання.

Учасники конкурсу: неурядові організації, суди, кримінально-виконавчі інспекції, об’єднання адвокатів. Спрямовані на вироблення механізму виконання громадських робіт проекти можуть передбачати співпрацю з органами місцевого самоврядування й підприємствами різних форм власності.

Пріоритети конкурсу:

·  пропагування серед суддів переваг альтернативних і нев’язничних видів кримінальних покарань, моніторинг стану демократизації судової практики;

·  співпраця недержавних організацій і кримінально-виконавчої інспекції в здійсненні соціальної роботи із засудженими особами, які звільнені від покарання з випробуванням;

·  розробка механізму виконання засудженими особами безоплатних суспільно-корисних робіт;

·  впровадження елементів пробації, примирення, ювенальної юстиції і відновлювального правосуддя у кримінальному судочинстві;

·  проведення тренінгів для працівників кримінально-виконавчої інспекції з питань ресоціалізації осіб, засуджених до альтернативних позбавленню волі покарань.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — до 6 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 10 травня 2004 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 30 червня 2004 року.

IV. За напрямом “Юридичні клініки України”

Мета компоненту захист і сприяння реалізації прав та інтересів громадян за допомогою зміни й вдосконалення практичної юридичної освіти.

Конкурс “Розвиток і вдосконалення діяльності “юридичних клінік” України на шляху до самозабезпечення”

Мета конкурсу — сприяти самозабезпеченню діяльності “юридичних клінік”, зміцненню їх мережі, підвищенню зацікавленості ВНЗ у підтримці “юридичних клінік”, покращенню їх професійної діяльності.

Учасники конкурсу: “юридичні клініки” — об’єднання у структурі вищих навчальних закладів юридичної спеціальності і неурядові організації, що співпрацюють з адміністраціями вищих навчальних закладів і правозахисними організаціями.

Пріоритети конкурсу:

·  розробка механізмів самозабезпечення діяльності “юридичних клінік”;

·  розробка моделі ефективного функціонування “юридичних клінік” за умови підтримки їх діяльності ВНЗ;

·  розробка й імплементація нормативного і процедурного забезпечення діяльності “юридичних клінік”;

·  підтримка ініціатив щодо зміцнення мережі (асоціації) “юридичних клінік” України;

·  розробка і запровадження у навчальний процес навчальних курсів, згідно зі стандартами “юридичних клінік”;

·  підготовка спеціалістів для професійного розвитку “юридичних клінік”;

·  інформаційно-методичне забезпечення діяльності “клінік”

·  (веб-сайт www.legalclinics.org.ua, посібники, спецкурси, інформаційно-аналітичні видання).

Від однієї юридичної клініки може бути подано не більше одного проекту.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Перевага надаватиметься проектам, що зорієнтовані на подальше їх втілення й після закінчення співпраці з фондом “Відродження”.

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 7 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 15 травня 2004 року.

Результати розгляду проектів буде оголошено до 30 червня 2004 року.

Загальний бюджет оголошених конкурсів – 400 000 доларів США

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

·  відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

·  прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, реформи практичної юридичної освіти, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;

·  передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

·  практична спрямованість результатів проектів;

·  досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

·  реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

·  зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

·  Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

·  Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

·  Надіслані факсом та електронною поштою проекти не розглядатимуться.

·  Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

·  Про результати конкурсів учасників/учасниць повідомлять листом.

·  Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

·  Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду й надсилаються поштою на адресу:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Проектні форми можна отримати:

1.  Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2.  На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua

3.  У регіональних інформаційних партнерів МФВ (див. кінець оголошення)

Контактні особи:

Олександр Беца, директор програми

Електронна пошта : [email protected]

Роман Романов, менеджер програми

Електронна пошта: [email protected]

Маркіян Дулеба, менеджер програми

Електронна пошта: [email protected]

Тел: (044) 246-83-63

Факс: (044) 216-76-29

Секретаріат Ради українських правозахисних організацій

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: